REGULAMIN

SZKOLENIA  DLA  KANDYDATÓW  NA  PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH  MIEJSKICH  PO  GDAŃSKU, GDYNIA, SOPOCIE ORAZ  STREFIE PODMIEJSKIEJ TRÓJMIASTA  
I   PÓŁWYSPIE HELSKIM

 

         EDYCJA 2020/2021           

 

ORGANIZATOR:

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE  
ODDZIAŁ GDAŃSKI   im. dr. Jerzego Szukalskiego

 

 1. Podstawą prawną szkolenia jest Uchwała nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK, z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK.
 2. Organizatorem szkolenia jest PTTK Oddział Gdański im. dr. Jerzego Szukalskiego,ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk, wpisany do rejestru jednostek szkolących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku pod numerem 2.22/00011/2014.
 3. Kierownikiem szkolenia jest pan Stanisław Sikora.
 4. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu zdawanego przed Wojewódzką Komisją Egzaminacyjną działającą w imieniu Zarządu Głównego PTTK, na przewodnika turystycznego miejskiego po Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Półwyspie Helskim.
 5. Szkolenie składa się z 280 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych; wymiar zajęć określa się w godzinach lekcyjnych, tj. 45 minut.
 6. Zajęcia odbywać się będą w sali wykładowej w siedzibie organizatora, w obiektach muzealnych i zabytkowych oraz w terenie. Organizator zastrzega sobie prawo do przepropwadzenia części zajęć teoretycznych zdalnie (w zwiazku z zaistniałą sytuacją - COVID-19)
 7. Zajęcia odbywać się będą w piątki (w godz. 17.00-20.15), w soboty (w godz. 08.30-16.30) oraz w niedzielę (w godz. 08.30-14.30); według przedstawionego słuchaczom  planu zajęć.
 8. W  szczególnych wypadkach termin i miejsce zajęć oraz data egzaminów mogą zostać zmienione.
 9. Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
  1. ukończone 18 lat i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
  2. posiadanie wykształcenia co najmniej średniego
  3. uiszczenie opłaty wpisowej
  4. złożenie kwestionariusza osobowego
  5. pomyślne przejście rozmowy kwalifikacyjnej
 10. Do uczęszczania na zajęcia oraz do zdobywania zaliczeń i zdawania egzaminów upoważnia indeks podpisana przez kierownika szkolenia.
 11. Uczestnik szkolenia otrzymuje na pierwszych zajęciach legitymację słuchacza.
 12. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
 13. Uczestnik jest zobowiązany do udział w praktykach przewodnickich oraz muzealnych.
 14. Uczestnik szkolenia ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z trybem wskazanym przez osoby prowadzące zajęcia.
 15. Warunki ukończenia szkolenia:
  1. obecność na zajęciach
  2. odbycie praktykach przewodnickich
  3. odbycie praktyk muzealnych
  4. uzyskanie zaliczeń z określonych przedmiotów.

15. Organizator w ramach opłaty za szkolenie zapewnia jeden egzamin kończący szkolenie i jeden egzamin poprawkowy w określonych przez  organizatora terminach.

16. Uczestnicy szkolenia, którzy spełnili warunki wymienione w pkt. 14, otrzymują zaświadczenie o ukończenia szkolenia.

17. Uczestnicy szkolenia wybierają ze swego grona starostę/starościnę, jako reprezentanta wobec kierownictwa szkolenia.

18. Uczestnik szkolenia w okresie 1 roku od dnia zakończenia zajęć wynikających z planu zajęć zobowiązany jest do uzupełnienia  brakujących zaliczeń i egzaminów.
Po upływie tego terminu Uczestnik szkolenia w celu ukończenia szkolenia musi podjąć kształcenie od początku, wnosząc opłatę zgodnie z obowiązującą wysokością.

 

Gdańsk, 07 marca 2019 roku                           

                                                                                          Kierownik szkolenia   

                                                                                            Stanisław Sikora