Odznaki ustanowione przez Oddział Gdański PTTK
 

Odznakę Szlakiem Aleksandra Janowskiego jest weryfikowana przez Zarząd Główny PTTK. 

 

    REGULAMIN

   TURYSTYCZNEJ ODZNAKI

ŻÓŁTEGO SZLAKU „TRÓJMIEJSKIEGO”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Turystyczna Odznaka Żółtego Szlaku „Trójmiejskiego” zwana dalej odznaką została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Gdańskiego PTTK, uchwałą zarządu w lutym 1976 r. na wniosek Klubu Turystów Pieszych „Bąbelki”.

2. Odznaka ma na celu propagowanie i popularyzację turystyki pieszej w obrębie Trójmiasta oraz zachęcenie do przebycia pieszo żółtego szlaku „Trójmiejskiego” wpisanego do ewidencji szlaków pod pozycją GD 1206 y.

3. Odznaka jest stała – jednostopniowa.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

1. Odznakę może zdobywać każdy turysta pieszy bez względu na wiek, indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.

2. Warunkiem zdobycia odznaki jest przebycie pieszo znakowanego kolorem żółtym, szlaku pieszego „Trójmiejskiego” na trasie: Gdańsk PKS – Złota Karczma – Gołębiewo – Krykulec – Gdynia PKP w dowolnym kierunku oraz z dowolnym podziałem na odcinki dziennych marszrut.

3. Udokumentowanie przebycia szlaku następuje na tych samych zasadach co przebycie tras przy zdobywaniu Odznaki Turystyki Pieszej, a więc przede wszystkim przez wpisanie wycieczki do Książeczki wycieczek Pieszych i potwierdzenie przez Przodownika Turystyki Pieszej.

III. WERYFIKACJA

1. Weryfikacji dokonuje i odznakę przyznaje Referat Weryfikacyjny Odznaki Turystyki Pieszej przy Klubie Turystów Pieszych „Bąbelki”, do którego należy składać książeczki.

2. Książeczki OTP można również składać do weryfikacji w Biurze Oddziału Gdańskiego PTTK przy ul. Długiej 45.

3. Odznakę zakupić można w Biurze Oddziału Gdańskiego PTTK na podstawie zapisu weryfikacyjnego w Książeczce Wycieczek Pieszych.

4. Przebycie szlaku można zaliczyć także do Odznaki Turystyki Pieszej.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Gdańskiego PTTK.

2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1.09.1999 r. zatwierdzony uchwałą nr 34/99 Plenum Zarządu Oddziału Gdańskiego PTTK z dnia 25.08.1999 r. Anuluje się poprzednio wydane regulaminy

 

 

       REGULAMIN

ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ

     "Miłośnik Gdańska"

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1.    W celu popularyzacji historii, kultury i walorów krajoznawczych Gdańska, jak tez zachęcenia turystów do poznania naszego grodu, Zarząd Oddziału Gdańskiego PTTK, decyzją z dnia 5 kwietnia 1995 ustanowił „Odznakę Miłośnik Gdańska”.

2.    Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył 10 lat na terenie administracyjnym miasta indywidualnie lub grupowo.

3.    Odznaka jest stała i posiada dwa stopnie: niebieski i złoty.

4.    Odznakę przyznaje Komisja Turystyki Pieszej Oddziału Gdańskiego PTTK ul. Długa 45, tel. (0-58) 301-91-51 wew. 8.

5.    Odznaka może być zdobywana przez cały rok, podczas wycieczek, a także podczas imprez turystycznych organizowanych przez Oddział Gdański PTTK.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

A.   W stopniu niebieskim (pierwszym):

1.    Zwiedzenie w czasie wycieczki pieszej lub rowerowej 10 dowolnie wybranych zabytków architektury, w tym obowiązkowo:

·         Ratusz Starego Miasta,

·         Brama Wyżynna,

·         Kościół N.M.P.

2.    Zwiedzenie:

·         Parku Oliwskiego,

·         Zabytkowej Kuźni Wodnej w Oliwie,

·         Muzeum Narodowego,

·         Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

3.    Odbycie wycieczki pieszej lub rowerowej na trasie: Jelitkowo – Brzeźno – Nowy Port – Twierdza Wisłoujście – Westerplatte.

B.   W stopniu złotym (drugim):

1.    Posiadanie odznaki w stopniu pierwszym,

2.    Zwiedzanie 15 zabytków architektury, w tym obowiązkowo:

·         Dom Opatów Pelplińskich,

·         Wielki Młyn,

·         Basztę Jacek,

·         Pocztę Polską,

·         Wielką Zbrojownię.

3.    Zwiedzenie obiektów muzealnych, jak:

·         Żuraw Gdański,

·         Centralne Muzeum Morskie na Ołowiance,

·         Muzeum Archeologiczne,

·         Muzeum Etnograficzne w Oliwie.

4.    Zwiedzenie Ogrodu Zoologicznego w Oliwie,

5.    Uczestniczenie w jednym spektaklu teatralnym w Gdańsku,

6.    Odbycie rejsu statkiem na trasie: Gdańsk Zielona Brama – Port Gdański – Westerplatte,

7.    Odbycie wycieczki pieszej po terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego „Żółtym Szlakiem” na trasie: Gdańsk dw. PKS – Góra Gradowa (punkt widokowy) – Jaśkowa Dolina – Matemblewo – Złota Karczma. Na trasie pomniki przyrody,

8.    Odwiedzenie Pomnika Poległych Stoczniowców,

9.    Udział w dowolnej imprezie organizowanej przez Oddział Gdański PTTK.

C.   Normy na stopnie odznaki można zdobywać:

-        w stopniu niebieskim (pierwszym) w ciągu jednego roku (12 m-cy),

-        w stopniu złotym (drugim) w ciągu trzech kolejnych lat (36 m-cy).

D.   W jednym roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki,

E.   Zwiedzane obiekty i tereny nie mogą się powtarzać przy zdobywaniu wyższego stopnia odznaki,

F.    Punkty zdobyte na Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Miłośnik Gdańska”, można równocześnie zaliczać przy zdobywaniu innych odznak turystycznych i krajoznawczych PTTK,

G.   Ubiegający się o przyznanie odznaki danego stopnia obowiązany jest przedstawić weryfikatorowi informacje zawierające jego imię, nazwisko, adres, rok urodzenia i zestawienie odbytych i potwierdzonych, wymaganych regulaminem wycieczek i imprez. Sposób opracowania dokumentacji jest dowolny. Potwierdzenia należy uzyskiwać u kierowników wycieczek, przewodników, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów krajoznawstwa, a także bezpośrednio w obiektach zwiedzanych lub ich sąsiedztwie.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Podstawą dającą prawo zakupu odznaki jest zapis weryfikacyjny Komisji Turystyki Pieszej Oddziału Gdańskiego PTTK.

2.    Za wybitne zasługi i osiągnięcia w działalności na rzecz Gdańska oraz dla turystyki i krajoznawstwa na terenie Gdańska odznaka może być przyznana Honorowo przez Zarząd Oddziału Gdańskiego PTTK.

3.    Interpretacja regulaminu należy do Zarządu Oddziału Gdańskiego PTTK.

4.    Odznakę można zakupić w biurze Oddziału Gdańskiego PTTK przy ul. Długiej 45.

5.    Niniejszy regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Główny PTTK.