alt
 

Doc. Dr Jerzy Szukalski

 

             Doc. Dr Jerzy Szukalski urodził się 11 maja 1927r. w Lubawie.W 1947 roku zamieszkał  w Gdańsku, gdzie ukończył szkołę średnią. Studia ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z tytułem magistra geografii. Na tej uczelni  także się doktoryzował w 1963 roku (tytuł pracy doktorskiej: „Geografia fizyczna kompleksowa strefy podmiejskiej Trójmiasta (Gdańsk-Sopot-Gdynia)”.

            Od 1951r. związał się z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Gdańsku, a od 1970r. z Uniwersytetem Gdańskim. Pracę rozpoczął na Wydziale Geografii jako asystent, a po przeprowadzeniu przewodu habilitacyjnego uzyskał tytuł docenta. Był dyrektorem Instytutu Geografii oraz kierownikiem Katedry Geografii Fizycznej na UG. Przez kilka lat przewodniczył Radzie Naukowej Koszalińskiego Ośrodka  Naukowo-Badawczego. W latach 1975-1980 był członkiem Komitetu Nauk Geograficznych PAN.

Uczestniczył w pracach Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN, działającej pod auspicjami UNESCO.

            Był autorem wielu rozpraw naukowych, monografii, artykułów i recenzji w większości dotyczących Pomorza. Do ważniejszych prac należą: „Krajobrazy Kaszubskie”-1999, „Żuławy Wiślane”-1974, „Atlas Kociewski”, Podręcznik szkolny: „Kaszuby”, skrypt: „Geografia Trójmiasta” dla  studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Pisał też  artykuły do „Jantarowych Szlaków” oraz zamieszczał w  tym  kwartalniku recenzje książek, map, albumów ukazujących się na rynku  księgarskim o tematyce pomorskiej.  Były to  wnikliwe, rzeczowe oceny tematów  przedstawianych przez autorów. Taktownie wskazywał na nieścisłości i błędy merytoryczne zawarte w materiałach nadesłanych do oceny. Recenzował też czasopisma o tematyce pomorskiej wydawane w  Niemczech.

              W 1954r. zapisał się do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Został członkiem  i działaczem PTTK Oddziału Gdańskiego,  również  Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Gdańsku w  latach 1977-1991, Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK w  latach 1977-1980,a także Prezydium tejże Komisji, a  w 1985r. członkiem Krajowego Kolegium Instruktorów  Krajoznawstwa. Posiadał tytuł Zasłużonego  Instruktora Krajoznawstwa. Uczestniczył  aktywnie w kolejnych Kongresach  Krajoznawstwa Polskiego w Płocku , Opolu, Gnieźnie i Olsztynie. Od 1995r. był redaktorem naczelnym kwartalnika   „Jantarowe  Szlaki” wydawanego przez PTTK Oddział Gdański. Godność  Członka Honorowego PTTK  otrzymał 16 września 2005r. na XVI Walnym Zjeździe  PTTK w Warszawie. Od 2001r. aż do swej  śmierci był członkiem Zarządu PTTK Oddziału Gdańskiego.

               Doc. dr Jerzy Szukalski  za działalność  zawodową  i społeczną otrzymał odznaczenia, dyplomy i wyróżnienia,  z których wymienić należy:  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej,  Złotą  Odznakę  Zasłużony  Działacz Turystyki, Złotą Honorową  Odznakę  PTTK, Medal  50- lecia PTTK, Odznakę Honorową „Zasłużony Ziemi  Gdańskiej”, Odznakę Honorową„ Za Zasługi dla Gdańska”  i inne.

               Dr Jerzy Szukalski jako długoletni nauczyciel akademicki zawsze ciepło i serdecznie odnosił się do studentów i współpracowników. Zyskał sympatię i uznanie jako wieloletni wykładowca na kursach dla kandydatów na przewodników miejskich i terenowych.

Był znakomitym uczestnikiem i prowadzącym wiele wypraw turystycznych. Mówił poprawną  polszczyzną i tego wymagał od innych.

                Doc. dr Jerzy Szukalski zmarł 5 marca 2012r. w Gdańsku , pochowany  został obok swojej żony na  cmentarzu w Chmielnie,  na Kaszubach.

                Był niezwykłą osobowością, skromnym,  mądrym człowiekiem, nie zabiegał o popularność.

        Pozostawił po sobie duży dorobek naukowy i popularnonaukowy, który będzie służył następnym pokoleniom krajoznawców.

              Nadanie PTTK Oddziałowi Gdańskiemu Patrona Honorowego

w osobie doc. dr.  Jerzego Szukalskiego jest zaszczytem i ze wszech miar słuszne.

/laudacja wygłoszona przez Prezesa Sądu Koleżeńskiego Kol. Edwarda Kandybę  na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PTTK Oddziału Gdańskiego  w dniu 20 kwietnia 2013 roku obradującym w Gdańsku w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego/

   

 

 

 
 
 
 
, web hosting: GL-Soft